Allmänn information om evenemang

Vänligen hitta information om evenemang och biljetter som säljs av/via RTNworld Academy of Arts and Cultures eller via en partner. Biljetter som säljs via återförsäljare eller partners är alltid kopplade till en separat butik och kan ha andra policyer än vad som anges här. Se till att kontrollera båda villkoren.

Allmänt

Följande villkor gäller köp och reservationer (”Köp”) som slutförs av besökare (”Kunden”) på www.rtnlist.com (”RTNlist.com/RTNworld.com”). För köp som påbörjas på RTNworld.com/RTNlist.com och slutförs på en annan webbsida hänvisas till ansvariga biografens/arrangörens särskilda köpevillkor. Genom att slutföra köp/bokning av biljett/-er på RTNworld.com/RTNlist.com godkänner Kunden samtliga villkor nedan (”Köpevillkoren”). RTNworld.com/ är en samlad marknadsplats för medlemsbiografer, arrangerar av evenemang och kulturprodukter samt filmfestivaler som utvecklas av individuella organisationer och enskilda företag. Vid köp/bokning av biljetter på RTNworld.com/RTNlist.com ingår Kunden avtal direkt med den aktuella arrangören (”arrangören”) som även nämns på biljetten.

Samtliga anslutna arrangörer på RTNworld.com/RTNlist.com är bundna via avtal att leverera köpt föreställning/tjänst samt att tillämpa Köpevillkoren. RTNworld.com/RTNlist.com förbehåller sig rätten att ändra Köpevillkoren löpande efter behov. Den version av Köpevillkoren som gäller för Kundens köp är den version som finns tillgänglig på RTNworld.com/RTNlist.com vid den tidpunkt då Kunden genomför sitt köp.

Så går köp av biljett till

När Kunden valt film/programm/teater/biograf, tid samt angivit antal biljetter kan Kunden i förekommande fall välja sittplatser i salongen bland dem som är lediga för tillfället (gäller ej vid köp hos biografer/arrangörer som har onumrerade platser). För att inte låsa systemet för andra besökare har Kunden begränsad tid på sig att välja plats. Därefter skickas Kunden vidare till betalning av vald/-a biljett/-er. När betalning av biljetter genomförts sker leverans av biljetter direkt på skärmen och till den e-postadress som Kunden uppger. I vissa fall kan biljetten endast betalas på plats då andra betalningsmetoder ej er möjliga.

Betalsätt

Betalning av biljetter sker på plats i arrangörens lokaler eller plats där filmen visas om ej andra betalmetoder erbjuds som t.e.x. Stripe Checkout eller, vid reservation, i kassan hos arrangören. Betalning hos arrangören kan således endast ske vid reservation.

Betalning av reserverade biljetter i kassan hos Biografen

I de fall biografen/arrangören ger möjlighet att reservera biljetter så betalas reserverade biljetter i kassan hos biografen/arrangören. Kunden visar upp reservationsbekräftelse med reservationsnummer och kod vid betalning. Kunden kan hämta ut och betala reserverade biljetter i biografens kassa fram till en viss tid innan föreställningen börjar. Hur långt innan föreställningen kunden måste  hämta ut sina biljetter anges i den bekräftelse som kunden får via e-post när reservationen genomförts på RTNworld.com/RTNlist.com. Har kunden inte löst ut sina biljetter inom angiven tidsgräns är rätten till biljetterna förverkad.

Leveranssätt

Leverans av betalda biljetter sker direkt på skärmen samt till den e-postadress som Kunden uppger vid köpet. Betald och levererad e-biljett ska uppvisas hos Biografen/arrangören. Leverans av reserverade biljetter sker i samband med att betalning genomförs i kassan hos Biografen/arrangören inom den tidsram som angivits i den bekräftelse Kunden erhållit vid reservationstillfället. 

Tillgång till evenemang

Din biljett eller/och inbjudan ger dig endast tillgång till evenemangsplatsen som anges på biljetten. Observera att olika typer av evenemang kan ha olika villkor för att hämta ut eller få tillgång till biljetter. Biljetter till biovisningar ger dig vanligtvis tillträde till evenemangslokalen högst 30. min före visningen om inget annat anges. Din biljett och/eller inbjudan är endast giltig för det angivna området/lokalen och tillåter dig i allmänhet inte att komma åt personal eller backstageområden om inte annat anges på biljetten. Tillgången till utomhusplatser kan vara begränsad på grund av väderförhållanden. Vänligen följ instruktionerna från personalen i händelse av nödsituation eller evakuering av evenemangsplatsen.

Eventuella öppettider för leverantörers/återförsäljare biljettkontor kommer att tillkännages genom offentliga upplysningar eller på annat sätt. Observera att varje leverantör/återförsäljare har olika policyer för kvälls- och sistaminuten försäljning. Besökare med funktionsnedsättning ska informera sig via biljettförsäljaren/butiken/återförsäljaren.

Eventprogram och starttider för presentationer, visningar, festivaler och pjäser annonseras online och på själva biljetten. Allt innehåll kan ändras utan föregående meddelande. Efter att ett evenemang har börjat kan besökarna  sitta, men utan anspråk på exakt den plats de har köpt eller märkts på biljetten. Anspråk på en sittplats kan inte göras efter det att evenemanget har börjat. Om sena sittplatser eller/och närvaro inte är möjlig kan eventvärden/butiken/återförsäljaren neka tillträde till platsen.

Åldersgräns

Kunder under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att genomföra köp via RTNworld.com/RTNlist.com. Om Kunden är under 18 år och genomför köp med kortbetalning kan köp likväl genomföras via Stripe Checkout om tillgänglig . Sådana köp av underåriga återbetalas i regel inte men kan i särskilda fall hävas och återgå om Biografen/arrangören eller om betaltjänsten Stripe finner skäl för det.

Början och slut

Starttider för shower, visningar, evenemang, festivaler och teater föreställningar kan komma att ändras. Både start- och sluttider för evenemang kan vara beroende av väderförhållanden om evenemanget arrangeras utomhus eller under oförutsedda väderförhållanden. Var uppmärksam på starttiden markerad på din biljett/inbjudan.

Biljettens giltighetstid

Din e-biljett gäller upp till 15 minuter efter att föreställningen börjat. Du kan också hämta ut biljetter eller göra en bokning upp till 15 minuter efter att föreställningen börjat.

Biljetterna gäller endast på den i biljetten uppförda biografen/teatern/platsen/lokalen. Om biografen/teatern/platsen/lokalen saknar biljettautomater kan biljetterna hämtas ut i kassan.

Foto-, video- och bilder

Video- och/eller ljudinspelningar och fotografering på alla tänkbara elektroniska sätt är strängt förbjudna under alla evenemang. Detta gäller även inspelningar som endast är gjorda för privat bruk. Underlåtenhet att följa detta kan leda till upphovsrättsanspråk och är straffbart i enlighet med upphovsrättslagen. Otillåtna inspelningar kan leda till skadeståndsanspråk. arrangören/biljettförsäljaren förbehåller sig rätten att konfiskera inspelningsenheter eller kameror och att förvara dem säkra tills deras ägare har samtyckt till att radera inspelningen.

Biljettförsäljaren/arrangören/butiken förbehåller sig rätten att göra eller tillåta tredje part att producera ljud- och/eller videoinspelningar eller sändningar av enskilda evenemang. Både RTNworld Academy of Arts and Cultures såväl som dess biljettpartner/arrangören/företag har rätt att använda sådan film, särskilt inklusive rätten att kopiera, distribuera, licensiera, visa den offentligt eller göra den tillgänglig för allmänheten.

Genom att köpa biljetter till arrangörens evenemang via RTNlist.com/RTNworld.com och delta i evenemanget, förklarar besökarna sitt samtycke till att eventuellt spelas in och att sådana inspelningar används enligt beskrivningen ovan, utan något anspråk på ersättning.

Biljett- och sittplatspolicy

Besökare/gäster får endast sitta på plats vid det evenemang som anges på deras biljett. Om besökaren/gästen upptar en annan plats än den som anges på biljetten utan tillstånd, kan biljettförsäljaren debitera skillnaden i värde mellan den upptagna plats och värdet på motsvarande biljett, eller kräva att besökaren ockuperar den plats som anges på biljett, eller vid avslag ta bort besökaren/gästen från evenemanget. Alla besökare måste följa instruktionerna från lokal personal eller anlitade företag för att säkerställa efterlevnad av husreglerna.

 

Säkerhet

För att säkerheten för evenemang kan väskor, behållare och kläder såsom rockar och jackor kontrolleras på evenemangsplatsen av biljettförsäljaren/arrangören eller en avtalspartner. Eventuella föremål, ämnen och material som kan äventyra säkerheten för individer/gäster eller kan ha en negativ inverkan på evenemanget får inte föras in i lokalen eller till platsen. Besökare som vägrar att samtycka till skydd av föremål som kan äventyra evenemanget eller andra besökare/gäster/personal kommer att uteslutas och tas bort från evenemanget. Besökare som uteslutits av denna anledning kan inte kräva återbetalning av sitt biljettpris via arrangören eller RTNlist.com. Beroende på evenemangets karaktär kan det vara förbjudet att ta med väskor och liknande behållare eller ljudförande föremål till auditorium/biograf/teater/utomhuslokal.

Vid brand eller andra farliga situationer ska besökare lämna platsen/platsen omedelbart och via den direkta vägen med hjälp av markerade ut- och nödutgångar. I sådana fall kommer kontrollerade föremål inte att returneras före evakuering. Besökare ska utan undantag följa instruktionerna från servicepersonal eller andra personer som auktoriserats av biljettförsäljaren/arrangören/butiken.

Bedrägerier

Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Biografen/arrangören/återförsäljaren och betaltjänsten Stripe förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Bedrägeri omfattar köp, dataintrång eller annan typ av missbruk av sidan RTNlist.com/RTNworld.com.

Bevisdokument, certifikat

Om evenemanget/biljettförsäljaren/arrangören har meddelat åtkomstbegränsningar som kräver bevisdokument eller annan typ av certifikat har evenemangsvärden/arrangören och/eller biljettförsäljaren rätt att neka tillträde eller ta bort/avvisa besökare som inte kan tillhandahålla sådana handlingar. Bevishandlingar och certifikat måste vara försedda med ett valideringsdatum som täcker omfattningen av evenemanget och vara giltiga efter evenemangsdatumet. Exempel på sådan certifiering kan vara: Covid-vaccinationsintyg, hälsointyg.

Ditt besök på plats

Det kan hända att vi kommer att skicka ett mail till dig med information som kan vara viktigt inför ditt besök.

Du är skyldig att vid ditt besök efterleva arrangörens vid var tid gällande ordningsregler och att följa anvisningar från vår/arrangörens personal. Om du bryter mot dessa eller agerar på ett sätt som andra gäster kan störa sig på kan personen i fråga komma att avvisas från föreställningen och lokalen.

Observera att det aldrig är tillåtet att fotografera eller filma i en biosalong före, efter eller under en föreställning av upphovsrättsliga skäl.